Adatvédelmi tájékoztató

A www.ventilatorok.hu (továbbiakban: honlap, illetve weboldal) oldal üzemeltetőjének, a
Multikomplex Budapest Kft. (Cég székhelye: 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 27.., Email
cím: info@ventilatorok.hu , Cégjegyzékszám: 01-09-860805, Adószám: 12506297-2-43) a
továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. A
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:
www.ventilatorok.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:
http://ventilatorok.hu/Adatvedelem
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
Az adatkezelő és elérhetőségei:
Név: Multikomplex Budapest Kft.
Székhely: 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 27.,
E-mail: info@ventilatorok.hu
Telefon: +36-1-427-0325
 Fogalom meghatározások
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A személyes adatok:
kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés
(„célhoz kötöttség”);
az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél
hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok
kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e
rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő
technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott
tárolhatóság”);
kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására („elszámoltathatóság”).
Adatkezelések
Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés.
 
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat
Az adatkezelés célja
Jelszó
A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnév
A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím
Kapcsolattartás.
Telefonszám
Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb
egyeztetése.
Számlázási név és cím
A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak
számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és cím
A házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontja
Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP cím
Technikai művelet végrehajtása.
 
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.
Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot
(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább
8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető
módon megőrizni. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő kereskedelmi és marketing
munkatársai vagy szerződéses partnerei kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz,
továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi
módokon tudja érintett kezdeményezni:
postai úton a 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 27. címen,
e-mail útján az info@ventilatorok.hu e-mail címen,
telefonon +36-1-427-0325-ös számon.
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az
egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell
üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a
szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez
feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 
A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja.
 
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul köteles a személyes adatokat
megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal
a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.
 
Az igénybe vett adatfeldolgozók
Online fizetés
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetés
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Adatfeldolgozó neve: OTP Bank Nyrt.
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
Adószám: 10537914-4-44
Cégjegyzék szám: 01 09 174466
E-mail cím: reklamacio@otpbank.hu
Telefonszám: +36 1 3-666-100
 
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a
felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig
tart.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6.
cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 
 
 
 
 
 
 
Szállítás
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 
Fáma First Kft.
Székhelye, 1194 Budapest, Viola u. 38.
Levelezési címe: 1183 Budapest, Akadály u. 15.
Cégjegyzékszám: 01 09 929804
Adószám: 11678526-2-43
E-mail: info@famafutar.hu  
 
Javépcoop Logisztikai Kft.
Székhelye, levelezési címe: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy utca 30.
Cégjegyzékszám: 13 09 115390
Adószám: 10218222-2-13
E-mail: info@javepcoop.hu
 
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail
cím.
Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig
tart.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az
Infotv. 5. § (1) bekezdése.  
 
 
Könyvelő
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelést végző cég
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Cégnév: P Census Kft
Székhely: 1046 Budapest, Fóti út 79-81.  
Cégjegyzékszám: 13-09-178883
Adószám: 12130551-2-13
 
Könyvvizsgáló
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvvizsgálatot végző cég
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Cégnév: Akkredit Kft
Székhely: 1023 Budapest, Frankel Leó út 21-23.
Cégjegyzékszám: 01-09-662094
Adószám: 12281657-2-41
 
Statisztika, remarketing
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Weboldal statisztikai adatok gyűjtése, remarketing
Miért kezel adatot: Weboldal statisztikai adatok gyűjtése, remarketing
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Cégnév: United Promotion Services Kft.
Székhely: 1046 Budapest, Fóti út 79-81.
Cégjegyzékszám: 01-09-180564
Adószám: 24754363-2-41
 
Számlázó program (Kulcs-Soft ügyviteli rendszer)
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Számlázással kapcsolatos tevékenység
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Cégnév: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.
Székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 30/a
Cégjegyzékszám: 01-10-045531
Adószám: 13812203-2-41
E-mail cím: info@kulcs-soft.hu
 
Rendszergazda
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: adatok tárolását végző
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Cégnév: Netfabrik Consulting Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 91.
Cégjegyzékszám: 01-09-936530
Adószám: 22629454-2-41
E-mail cím: suppont@netfabrik.hu
 
Tárhely-szolgáltató
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:  
Whizz-Hosting Kft.
Székhely: 1046 Budapest, Fóti út 79-81.  
Cégjegyzékszám: 01-09-898472
Adószám: 14316308-2-41
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes
adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.  
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-
szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé
intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6.
cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 
eMAG Marketplace
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:
www.emag.hu-n forgalmazóként jelenlevő vállalkozások termékeit és szolgáltatásait jeleníti
meg
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Cégnév: DANTE INTERNATIONAL S.A. (romániai székhelyű gazdasági társaság)
Székhely: Bukarest, Soseaua Virtutii nr. 148, sector 6.
Adószám: 26915131-2-51
E-mail cím: info@emag.hu
Telefon: +36-1/ 885-5500
 
Postai tevékenység
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: postai szolgáltatások
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Cégnév: Business Post Kft.
Székhely: 1047 Budapest, Baross utca 79-89.
Adószám: 14843235-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-922562
E-mail cím: info@businesspostkft.hu
 
Árukereső
A www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft., 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.,
Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának
működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa
megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az
adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított
személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és
adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.
 
Olcsóbbat
A www.olcsobbat.hu (InVenturio Zrt. , 1139 Budapest, Teve utca 60., Adószám: 24711199-2-
06, Cégjegyzékszám: 06-10-000491) Megbízható bolt programjának működése érdekében az
itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék
megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói
visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a InVenturio
Zrt. a www.olcsobbat.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.
 
Árgép
A www.argep.hu (Guenstiger.de GmbH, D-20459 HAMBURG, Vorsetzen 53., Adószám:
DE221202173) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások
után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu
részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és
megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Guenstiger.de GmbH a www.argep.hu
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.
 
Cookie-k (sütik) kezelése
Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt
cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek
használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a
látogatók nyomon követése.
 

Adatvédelmi tájékoztató